Wszystkie »

 

Wpisy użytkownika michalskig z dnia 31 maja 2008

Liczba wpisów: 2

michalskig
 
Grzegorz Michalski
KFPiZW, IZF

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH
przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej
***
Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach:

[1.]        Corporate inventory management with value maximization in view. [G. Michalski, autorstwo = 100%], Agricultural Economics, 54/2008(5), ISSN 0139 – 570X, 2008, s.187-192.
[2.]        Operational risk of purchasers. Portfolio management approach in accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ECONOMIC REVIEW. QUARTERLY JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS BRATISLAVA, ISSN: 0323-262X, vol. XXXVII, no. 1/2008, Bratislava 2008, s. 22-34.
[3.]        VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN 978-83-60585-04-7, s. 523-531.
[4.]        Value-based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Financial Management of Firms and Financial Institutions”, VSB, Ostrava 2007, ISBN 9788024815510, s. 163-171.
[5.]        Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Agricultural Economics, 54/2008(1), ISSN 0139 – 570X, 2008, s.12-19.
[6.]        Value Based Trade Credit Decision Making, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] E. Urbańczyk [red.], “The problems of Company Value Management”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, ISBN 9788360903384, s. 173-180.
[7.]        Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, J. Węcławski [red.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN 9788322727409, s. 564 – 570.
[8.]        Trade credit decision making based on portfolio management approach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], EKONOMIKA 2007 / 80, ISSN 1392-1258, Vilnius University Publishing House 2007, ss. 40-50.
[9.]        Portfolio management approach in trade credit decision making, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting 3/2007, ISSN 1222-5436, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2007, ss. 42-53 (oraz: Portfolio management approach in trade credit decision making, INTERNATIONAL PROBLEMS (“Medunarodni problemi”), ISSN 0025-8555, Institute of International Politics and Economics, Beograd 2007, ss. 546-559; oraz: Portfolio management approach in trade credit decision making, ACTA ACADEMICA KARVINIENSIA 2/2007, ISSN 1212-415X, Slezska Univerzita v Opave, Karvina 2007, ss. 77-87).
[10.]        Wartość płynności przedsiębiorstwa – zarys zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, W. Polak, T. Noch (red.), GWSA, Gdańsk 2008, ss. 85-99.  
[11.]        Portfolio theory approach in the value based accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: J. Krajicek [red.], "European financial systems 2007", Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, Brno 2007, ISBN 978-80-210-4319-0, s. 255-263.
[12.]        Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN 1640-6818, s. 277-285.
[13.]        Elementy teorii portfela w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] B. Bernaś, W. Pluta [red.], „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 273-283.
[14.]        Risk-Based Cash Demand in a Firm, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Managing and  modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN 80-248-1159-6, s. 179-185.
[15.]        Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich  relacja do ryzyka, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: W. Pluta [red.], „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw - Teoria i  Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 365-375.
[16.]        Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa  wielkość produkcji (VBPOQ), [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN 83-227-2558-2, s. 245 - 250.
[17.]        Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64.
[18.]        Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN 978-83-7241-543-1, s. 465-471.
[19.]        Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN 1640-6818, t.1, s. 453-458.
[20.]        Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 190-197.
[21.]        Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, PL ISSN 0324-8445, PL ISSN 1507-3866, s. 285 – 296.
[22.]        Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 33-42.
[23.]        Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, s. 90-102.
[24.]        Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, s. 185-194.
[25.]        Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. 2, s. 171-184.
[26.]        Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, s. 39-53.
[27.]        Optymalna wielkość zamówienia zapasów a wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, US WNEiZ, Szczecin 2004, s. 291-300.
[28.]        Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, red. W. Pluta, PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72.
[29.]        Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 409-419.
[30.]        Czynniki obniżające wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 80-88.
[31.]        Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 335-350.
[32.]        Powody utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw”, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2003, ISBN 83-89142-11-2, t.II, s 91-99.
[33.]        Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN 83-87256-56-0, s. 357-369.
[34.]        Optymalny poziom płynności finansowej – propozycja wyznaczania, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 970, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 30-39.
[35.]        Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 214-226.
[36.]        Korzyści firmy z utrzymywania płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 115-124.
[37.]        Bieżące zarządzanie finansami oparte na informacji o wartości płynności i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 998, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 75-84.
[38.]        Dynamiczny pomiar płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 185-199.

Monografie:

[39.]        Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CeDeWu, Warszawa 2004.
[40.]        Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie i Opracowania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2004.
[41.]        Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004].


Podręczniki akademickie, poradniki i leksykony:

[42.]        W. Pluta, G. Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak utrzymać płynność?, [G. Michalski, autorstwo = 80%, W. Pluta, autorstwo = 20%], CHBeck, Warszawa 2005.
[43.]        Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], WN PWN, Warszawa 2005.
[44.]        Leksykon zarządzania finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CH Beck, Warszawa 2004.
[45.]        Analiza i ocena sytuacji finansowej MŚP, [G. Michalski, autorstwo rozdziału 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 100-130; Załącznik 2, [G. Michalski, autorstwo załącznika 2], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 347-356; Załącznik 3, [G. Michalski, autorstwo załącznika 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 357-366.
[46.]        Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofilm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu, K. Prędkiewicz, G. Michalski [G. Michalski, autorstwo = 50%], CHBeck, Warszawa, 2007 [książka nominowana do nagrody „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej, w zakresie „Zarządzania”].


Recenzje, raporty, skrypty i inne publikacje:

[47.]        Recenzja artykułu:   (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).
[48.]        Kiedy wejście na giełdę ma sens? [G. Michalski, autorstwo = 100%], Gazeta Finansowa, Styczeń 2007.
[49.]        Finanse przedsiębiorstwa dla niefinansistów, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Skrypt Szkoleniowy dla Polska Grupa Dealerów, Berndson Szkolenia, Kraków 2005.
[50.]        Zarządzanie płynnością finansową, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Skrypt Szkoleniowy, Wydawnictwo BOMIS Press, BOMIS Progres, Poznań, Wrzesień 2005 [wyd. 1], Październik 2005 [wyd. 2].
[51.]        Analiza finansowa przedsiębiorstwa oraz finansowe elementy biznes planu czyli jak powinno wyglądać sprawozdanie finansowe, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Skrypt Szkoleniowy, Univers Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski, Zielona Góra, Listopad 2005.
[52.]        Ocena projektów inwestycyjnych i finansowych, [G. Michalski, autorstwo = 100%], skrypt  szkoleniowy dla managerów TP S.A., BERNDSON, Kraków, Czerwiec 2006.
[53.]        Zarządzanie finansami w firmie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Skrypt szkoleniowy  dla firmy Puratos Polska Sp. z o.o., BERNDSON, Kraków, Wrzesień 2006.
[54.]        Ocena i dobór inwestycji rzeczowych, [G. Michalski, autorstwo = 100%],  Skrypt  szkoleniowy dla dyrektorów Krajowej Spółki Cukrowej S.A., BERNDSON, Kraków, Sierpień 2006.
[55.]        Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych  dla firmy BIMS PLUS Sp z o.o. Spółka Komandytowa, [G. Michalski, autorstwo = 100%],  BERNDSON, Kraków, Lipiec 2006.
[56.]        Analiza i ocena opłacalności oraz ryzyka projektów  inwestycyjnych, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ABC Wolters Kluwer business, Skrypt szkoleniowy, Warszawa, Listopad 2006.
[57.]        Ocena kontrahentów na podstawie sprawozdań  finansowych. Co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe, [G. Michalski, autorstwo = 100%],  ABC Wolters Kluwer business, Skrypt szkoleniowy, Warszawa, Listopad 2006 [wydanie 2: Warszawa, Marzec 2007].
[58.]        Krótkoterminowe decyzje finansowe. Zarządzanie płynnością finansową, [G. Michalski, autorstwo = 100%],  ABC Wolters Kluwer business, Skrypt szkoleniowy, Warszawa, Marzec 2007.
[59.]        Controlling finansowy i planowanie finansowe. Skrypt na szkolenie dla TP S.A., [G. Michalski, autorstwo = 100%], BERNDSON, Kraków 2007.


* * *
Publikacje wydane i przygotowane przed obroną pracy doktorskiej:
[60.]        Możliwości wpływania samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw”, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wydawnictwo AE Wrocław 1999, s. 248-253.
[61.]        Budżetowanie kapitałów, praca zbiorowa pod red. Wiesława Pluty, PWE Warszawa 2000, współautor [podrozdziały: 1.3, 1.5, 1.6;] s. 25-45, 59-86.
[62.]        Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym w gminie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce”, WN US, Szczecin 2000, t. 1, s. 419-430.
[63.]        Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326.
[64.]        W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 106-118.
[65.]        Model opcyjnej wartości płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 197-213.
[66.]        Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, 119-134.
[67.]        Opcyjna wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa – zarys problemu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka – Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, t. 2, s. 239-250.
[68.]        Czynniki determinujące wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 307-314.
[69.]        Kapitał obrotowy netto jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 67-84.
[70.]        Wpływ opóźnień w spłacie należności na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174.
[71.]         Wartość płynności w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie i Marketing nr 22, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 144-159.
[72.]        Zarządzanie środkami pieniężnymi w oparciu o informację o wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia”, red. D. Zarzecki, US, WNEiZ, Szczecin 2002, t. 1, ss. 387-398.
[73.]        Możliwości finansowe i inwestycyjne związane z istnieniem rynku pieniężnego, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 136-151.
[74.]        Zastosowanie teorii użyteczności do wyznaczania optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 182-196.

Wrocław 2008-05-31

Grzegorz Michalski
 

michalskig
 
ŻYCIORYS ZAWODOWY

1.    Nazwisko: MICHALSKI
2.    Imię: GRZEGORZ
3.    Data urodzenia: 1972
4.    Wykształcenie: WYŻSZE – DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH

Instytucja    Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław.
Data:    10/1998 – 12/2002
Uzyskane stopnie lub dyplomy:    Doktor nauk ekonomicznych

Instytucja    Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław.
Data:    10/1993 – 06/1998
Uzyskane stopnie lub dyplomy:    Magister (kierunek: finanse i bankowość)   
5.    Zatrudnienie:

Daty / stanowiska:    Pracodawca    
1998 do 2002: doktorant
2002 do 2003: asystent
2003 do teraz: adiunkt    Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120;
53-345 Wrocław; tel. 0713680646.    Studia dzienne, wieczorowe, zaoczne i podyplomowe. Zajęcia warsztatowe i zajęcia teoretyczne z: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Budżetowanie kapitałów, Planowanie finansowe, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Zarządzanie finansami małych i średnich przedsiębiorstw
2004 do teraz: adiunkt    Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; ul. Niedziałkowskiego 18; 45-085 Opole, 0774021900.    Studia dzienne, wieczorowe i zaoczne. Zajęcia warsztatowe i zajęcia warsztatowo-teoretyczne z:
Strategie Finansowe Przedsiębiorstw, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
Prowadzenie seminariów dyplomowych (I i II stopnia), recenzje prac dyplomowych.

6. Pełnione funkcje:
Członek komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego z zakresu Zarządzania:
Problems and Perspectives in Management (Ukraina, Sumy).

7. Przynależność do organizacji branżowych / naukowych:
European Finance Association (EFA), www.efa-online.org/
American Finance Association (AFA), www.afajof.org/
Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości (PSFiB), www.psfib.eu/
Professional Risk Managers International Association (PRMIA), www.prmia.org/

8. Nagrody i wyróżnienia:

Nominacja do nagrody „Złote Skrzydła 2008” Gazety Prawnej z zakresu „Zarządzania” za książkę: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, CHBeck, Warszawa 2007 (współautorstwo 50%: Katarzyna Prędkiewicz).
Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, stopnia drugiego, za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo – badawczej (Wrocław, październik 2007 r.)
Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, stopnia drugiego, za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo – badawczej (Wrocław, 27 września 2006 r.)
Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, stopnia drugiego, za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo – badawczej (Wrocław, 29 września 2005 r.)
Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, stopnia drugiego, za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo – badawczej (Wrocław, 1 października 2004 r.)


9. Publikacje:

Autorstwo ponad 40 (55 ) polskojęzycznych i anglojęzycznych artykułów i rozdziałów w monografiach
Autorstwo 5 pozycji zwartych (3 monografii i 2 podręczników)
Współautorstwo 3 (4) pozycji zwartych (3 (4) podręczników) w tym jednego nominowanego do nagrody „Złote Skrzydła 2008”.
Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management


Grzegorz   Michalski