Wszystkie »

 

Wpisy użytkownika michalskig z dnia 1 czerwca 2008

Liczba wpisów: 1

michalskig
 

Grzegorz Michalski
Autoreferat: przebieg pracy naukowej i zawodowej
1.    Wykształcenie:
•    Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia magisterskie 1993-1998, mgr, 1998
•    Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia doktoranckie 1998-2002.
2.    Stopnie i tytuły naukowe:
•    Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii, specjalność: finanse
3.    Dorobek pracy badawczej:
Dorobek (pełne, jednoosobowe autorstwo) zawarty jest w ponad 40 (55)  pracach opublikowanych z czasopismach lub rozdziałach monografii krajowych i zagranicznych, 3 monografiach, 2 podręcznikach oraz (współautorstwo) 3 (4) podręczników.
•    Pracę badawczą rozpocząłem pod opieką i kierunkiem profesora W. Pluty. Tematem był problem wartości płynności finansowej podmiotu (ocenianej z punktu widzenia przedsiębiorstwa).  Praca była wspierana grantem KBN: 5 H02D 046 21. Wyniki zostały zebrane w pracy doktorskiej pt. Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, obronionej w 2002 r., na podstawie której przygotowano monografię opublikowaną w 2004 r. przez wydawnictwo CeDeWu w Warszawie.
•    Po obronie pracy doktorskiej zainteresował mnie problem istnienia i istotności wpływu decyzji i działań przedsiębiorstw w zakresie zarządzania składnikami aktywów bieżących (należności, zapasy, środki pieniężne) na wartość przedsiębiorstwa.
o    Pierwszym krokiem do zrozumienia finansowych relacji zachodzących w przedsiębiorstwie, było dla mnie studium na temat strategii finansowych przedsiębiorstwa i procesów związanych z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie. Efektem tych prac było przygotowanie i wydanie trzech monografii:  Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, (WSZ Edukacja, Wrocław 2003), Finansowe strategie przedsiębiorstwa, (WSZiA Opole 2004), Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, (C.H. Beck, Warszawa 2005, współautor 20%: W. Pluta, G. Michalski: 80%)  oraz wydania Leksykonu zarządzania finansami, (C.H. Beck, Warszawa 2004).
o    Następnie zainteresowałem się zagadnieniem związanym z analogicznymi relacjami zachodzącymi w przedsiębiorstwach w zależności od ich wielkości. Efektem tego były prace związane z analizą finansowych procesów decyzyjnych zachodzących w małych i średnich przedsiębiorstwach. Po pewnym czasie stałem się zwolennikiem poglądu, że bardziej odpowiedni w warunkach polskich może być podział wyodrębniający mikro i małe przedsiębiorstwa (MiMP) od średnich i dużych. W wyniku tych dociekań powstały dwie monografie: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, (WN PWN, Warszawa 2005) oraz Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofilm, (C. H. Beck, Warszawa 2007, współautor 50%: K. Prędkiewicz, G. Michalski: 50%) .
o    Podsumowaniem badań w zakresie wpływu decyzji kształtujących poziom aktywów jest praca habilitacyjna.
4.    Działalność dydaktyczna:
•    Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu):
o    Doktorant 1998 – 2002
o    Asystent 2002 – 2003
o    Adiunkt od 2003
•    Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu:
o    Adiunkt od 2005
•    Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowane we współpracy z Wolters Kluwer Polska (d. KiK), Informedia Polska, Bomis Progress, AVENHANSEN, i wieloma innymi:
o    Trener / Doradca od 2005
5.    Działalność w czasopismach naukowych:
•    Journal Problems and Perspectives in Management:
o    Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2008
6.    Członkostwo w organizacjach naukowych:
•    European Finance Association (EFA),
•    American Finance Association (AFA),
•    Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości (PSFiB).
7.    Nagrody i wyróżnienia:
•    Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej:
o    Stopnia drugiego, czterokrotnie (za 2003, 2004, 2005 i 2006 r.)
•    Nominacja do nagrody „Złote Skrzydła”:
o    Za monografie: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, w roku 2008.


Streszczenie autoreferatu
Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Doktor nauk ekonomicznych  (2002). Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w Zakładzie Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Trener i konsultant współpracujący z najlepszymi firmami doradczo - szkoleniowymi. Autor i współautor licznych publikacji (min: Leksykon zarządzania finansami, Warszawa 2004; Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Warszawa 2004; Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2005; Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, Warszawa 2005; Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, Warszawa 2007 itp.). Członek rady naukowej międzynarodowego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: Problems and Perspectives in Management (PPM). Członek branżowych stowarzyszeń, takich jak: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB).