Wszystkie »

 

Wpisy użytkownika michalskig z dnia 2 czerwca 2008

Liczba wpisów: 1

michalskig
 


Konspekt pracy habilitacyjnej:

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO
(Docelowy poziom płynności a wartość przedsiębiorstwa)

Grzegorz Michalski
KFPiZW, IZF

TEMAT: Wpływ inwestycji w kapitał pracujący netto na kreowanie wartości przedsiębiorstwa

UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU:
•    Finansowym celem zarządzania przedsiębiorstwem jest wzrost jego wartości
•    Decyzje dotyczące inwestycji operacyjnych długoterminowych w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw są podporządkowane temu celowi
•    Zalecenia prezentowane w literaturze z zakresu finansów firm nie są równie konsekwentne w zakresie decyzji dotyczących inwestycji operacyjnych krótkoterminowych (inwestycji w kapitał pracujący netto)
•    Podjęcie tematu jest spowodowane chęcią:
o    znalezienia odpowiedzi na pytanie o taki stan rzeczy i
o    zaproponowania rozwiązań w zakresie zarządzania aktywami bieżącymi uwzględniających wzrost wartości przedsiębiorstwa jako podstawowy cel
o    sprawdzenia, czy efekty ewentualnych zmian w sposobie zarządzania aktywami bieżącymi uzasadniają postulowanie takich zmian
o    zidentyfikowania czynników które najmocniej wpływają na ewentualną konieczność zmiany w zarządzaniu aktywami bieżącymi

ZAŁOŻENIA:
•    podstawowym finansowym celem zarządzania przedsiębiorstwem jest wzrost wartości przedsiębiorstwa wyrażonej wzorem:

gdzie: CF = wolne przepływy pieniężne, k = koszt kapitału (WACC), n = moment czasowy generowania wolnych przepływów pieniężnych CF

•    obowiązuje zasada rozdzielności decyzji finansowych od operacyjnych mówiąca, że należy odseparować konsekwencje decyzji operacyjnych od tych, które wiążą się z finansowaniem inwestycji - w tym inwestycji w aktywa bieżące. Konsekwencje decyzji związanych z finansowaniem projektu uwzględnia się w stopie dyskonta odzwierciedlającej koszt pozyskania kapitału, który dla oceny efektywności inwestycji w aktywa bieżące, będzie równy WACC
•    nieskończony horyzont czasowy oddziaływania zmian w decyzjach dotyczących zarządzania inwestycjami w aktywa bieżące netto
•    przy analizowaniu postulowanych zmian w zarządzaniu inwestycjami w aktywa bieżące znaczenie mają koszty i korzyści alternatywne, efekty zewnętrzne itp. elementy tworzące całokształt efektywności zarządzania kapitałem pracującym

Rys. 1. Wpływ decyzji w zakresie inwestycji w kapitał pracujący netto na wartość przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne

TEZA:
   Strategie inwestowania w kapitał pracujący netto mają na tyle istotny wpływ na wartość przedsiębiorstwa, że warto dokonać modyfikacji narzędzi zarządzania kapitałem pracującym netto pod kątem celu jakim jest wzrost wartości.
   Z tezy tej wynika to, że:
•    Istnieje związek między decyzjami w zakresie zarządzania kapitałem pracującym netto a wartością przedsiębiorstwa
•    Związek ten jest na tyle znaczący, że warto optymalizować zarządzanie kapitałem pracującym uwzględniając przyrost wartości
•    Możliwe jest praktyczne wyznaczenie docelowego (prawdopodobnie jedynie semioptymalnego) poziomu składników kapitału pracującego netto

CEL:
•    Modyfikacja wybranych finansowych narzędzi zarządzania inwestycjami w kapitał pracujący netto ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa (funkcjonujących w literaturze oraz wybór najlepszych względnie zaproponowanie własnych).
•    Identyfikacja czynników związanych z decyzjami w zakresie zarządzania kapitałem pracującym netto wpływających na wartość przedsiębiorstwaWKŁAD WŁASNY:
•    Propozycja całościowego / zintegrowanego podejścia do oceny efektywności inwestycji w kapitał pracujący netto (1.5)
•    Własne propozycje w zakresie modyfikacji modeli zarządzania zapasami:
o    VBEOQ (2.2)
o    VBPOQ (2.4)
•    Propozycja doboru dostawców:
o    (propozycja wykorzystania elementów teorii portfela, tzw. zarządzanie „portfelem dostawców”) (2.3)
o    Identyfikacja czynników uzasadniająca potrzebę modyfikowania narzędzi zarządzania zapasami (2.2; 2.3; 2.4)
•    Własne propozycje w zakresie metody wyboru:
o    docelowej (niestety semioptymalnej) polityki udzielania kredytu kupieckiego (3.2)
o    kontrahentów którym udzielany będzie kredyt kupiecki (propozycja wykorzystania elementów teorii portfela, tzw. zarządzanie „portfelem odbiorców”) (3.3)
•    Ocena wpływu postulowanych modyfikacji na poziom ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie i konsekwencji tego faktu (3.1)
•    Dyskusja na temat i propozycja aplikacji w warunkach polskich modeli zarządzania poziomem gotówki transakcyjnej w firmie (modele Beranka, BAT, Millera-Orra, Stone’a, Beehler’a i innych) (4.2)
•    Własne propozycje w zakresie:
o    wyznaczania docelowego poziomu ostrożnościowych zasobów gotówki – tzw. ‘bufor’ bezpieczeństwa, optymalny z punktu widzenia przyrostu wartości przedsiębiorstwa (koncepcja zapasu bezpieczeństwa zapożyczona z modeli zarządzania zapasami) (4.3)
o    określenia przesłanek uzasadniających utrzymywanie spekulacyjnych zasobów gotówki (adaptacja ‘Opcyjnej wartości gotówki’ S.Beck do warunków polskich) (4.4)
•    Krytyczna analiza literatury na temat inwestycji w aktywa bieżące (1.1; 1.3; 1.4; 2.1; 3.1; 4.1),
•    Próba uporządkowania terminologii (1.1; 1.2; 1.3; 1.4)
•    Własne propozycje w zakresie metody wyboru najefektywniejszego inwestowania w aktywa bieżące, doboru strategii finansowania aktywów bieżących (1.2),
•    Diagnoza stanu zarządzania kapitałem pracującym netto i jego składnikami w przedsiębiorstwach działających w warunkach polskich (1.1; 2.1; 3.1; 4.1)
•    Projekcja wpływu zmian w podejściu do zarządzania kapitałem pracującym netto na przyszłe stany kapitału pracującego w przedsiębiorstwach działających w warunkach polskich (1.1; 2.1; 3.1; 4.1)PLAN:
I.    Inwestycje w kapitał pracujący netto jako czynnik kształtujący wartość przedsiębiorstwa
II.    Rola zarządzania zapasami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
III.    Tworzące wartość przedsiębiorstwa decyzje w zakresie zarządzania należnościami
IV.    Wpływ poziomu gotówki operacyjnej na wartość przedsiębiorstwa

PLAN PRACY:
     Wstęp / Wprowadzenie
     Rozdział 1
   Inwestycje w kapitał pracujący netto jako czynnik kształtujący wartość przedsiębiorstwa
1.1. Definicja inwestycji w kapitał pracujący netto (NWC) i ich odmienność od inwestycji w aktywa trwałe
1.2. Zapotrzebowanie oraz strategie w zakresie zarządzania i finansowania NWC
1.3. Konsekwencje długości cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa dla wartości przedsiębiorstwa
1.4. Relacja płynności aktywów do rentowności i tempa tworzenia wartości przedsiębiorstwa
1.5. Zintegrowane podejście do oceny efektywności inwestycji w kapitał pracujący netto  
     Rozdział 2
    Rola zarządzania zapasami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
2.1. Zapotrzebowanie na zapasy w przedsiębiorstwie
2.2. Zarządzanie zapasami materiałów i surowców do produkcji (EOQ, VBEOQ itp.)
2.3. Dobór dostawców materiałów i surowców oraz ich wpływ na przyrost wartości przedsiębiorstwa (koncepcja ‘portfela dostawców’)  
2.4. Zarządzanie zapasami produkcji gotowej (POQ, VBPOQ itp.)
     Rozdział 3
   Tworzące wartość przedsiębiorstwa decyzje w zakresie zarządzania należnościami
3.1. Wpływ polityki w zakresie kredytu kupieckiego na wartość przedsiębiorstwa
3.2. Dobór polityki zarządzania należnościami (analiza przyrostowa i zmodyfikowana analiza przyrostowa itp.)
3.3. Ocena i dobór klientów objętych sprzedażą na zasadzie kredytu kupieckiego (koncepcja ‘portfela nabywców’)
     Rozdział 4
   Wpływ poziomu gotówki operacyjnej na wartość przedsiębiorstwa
4.1. Tworzący wartość popyt na gotówkę w przedsiębiorstwie
4.2. Modele zarządzania gotówką transakcyjną i ocena możliwości ich aplikacji w warunkach polskich
4.3. Zasoby gotówki ostrożnościowej (bufor bezpieczeństwa) i ich wpływ na przyrost wartości przedsiębiorstwa
4.4. Uzasadnione możliwością kreowania wartości przedsiębiorstwa powody utrzymywania zasobów spekulacyjnych
     Podsumowanie