Wszystkie »

 

Wpisy użytkownika michalskig z dnia 8 lipca 2010

Liczba wpisów: 2

michalskig
 
szkolenia
-

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||  
Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, michalskig.com/

Program szkolenia:

1.Finansowy cel działania przedsiębiorstwa
jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
2.Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy
3.Źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
metody i zasady stosowane w rachunkowości
elementy sprawozdania finansowego
podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
4.Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
ogólna analiza bilansu
ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
metoda Wilcoxa
salda strukturalne bilansu
ogólna analiza rachunku zysków i strat
prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
sygnały ostrzegawcze
analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia
5.Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
zasady interpretacji wskaźników
analiza struktury bilansu
analiza rentowności
analiza płynności
cykl konwersji gotówki
strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
analiza efektywności
analiza poziomu zadłużenia
5c klienta
metody punktowe
analiza dyskryminacyjna
W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
-

Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
Finanse dla niefinansistów

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, michalskig.com/

Finanse dla niefinansistów

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

1.Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
jak mierzyć realizację tych celów
jakie elementy kształtują wartość firmy
2.Analiza finansowa przedsiębiorstwa
podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
jakich błędów i uproszczeń unikać
3.Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
4.Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
5.Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
jak interpretować kryteria decyzyjne
kiedy nie stosować IRR
jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
6.Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje
jak kształtuje się koszt kapitału obcego
co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
7.Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)
jak zarządzać zapasami
jakie poziomy należności utrzymywać
ile gotówki powinna mieć firma
strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
8.Elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców
jak inni na nas patrzą
9.Elementy planowania finansowego
zarys metody procentu od sprzedaży
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||EMAIL||
<!--[if gte mso 9]> 12.00 <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]-->

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, michalskig.com/

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący.

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

1.Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
2.Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.
Definicja poziomu płynności finansowej.
3.Pomiar poziomu płynności finansowej
Statyczne miary płynności.
Korekty miar płynności.
Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
4.Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)
Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.
Poziom NWC.
Cykl konwersji gotówki.
Określanie strategii zarządzania NWC.
5.Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
Potrzeba utrzymywania zapasów.
Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
6.Zarządzanie należnościami
Ocena należności przedsiębiorstw.
Metody ustalania okresu spływu należności.
Prognozowanie należności.
Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
Faktoring należności.
Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
7.Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego
Metody analizy ryzyka kredytowego.
Metoda punktowa.
Metoda standardu kredytowego.
Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
8.Zarządzanie środkami pieniężnymi
Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
9.Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
Kredyt kupiecki.
Krótkoterminowe papiery dłużne.
10.Wartość płynności finansowej
Wartość płynności finansowej.
Definicja i znaczenie.
Relacja wartości płynności do jej poziomu.
Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.
Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| EMAIL

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||  
<!--[if gte mso 9]> 12.00 <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]-->

Ocena opłacalności inwestycji rzeczowych

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, michalskig.com/

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

1.Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem
cel podejmowania inwestycji rzeczowych
2.Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe
3.Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu
4.Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie
wartość przyszła
kapitalizacja przepływów pieniężnych
wartość obecna
dyskontowanie przepływów pieniężnych
wartość obecna renty
5.Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
zdyskontowanego okresu zwrotu
zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV
wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR
zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR
indeksu zyskowności projektu – PI
6.Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
różnice w szacowaniu:
1.NCF – przepływów pieniężnych netto
2.szacowanie OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto
3.szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych netto
zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe
1.zasada dotycząca zysku w sensie księgowym
2.zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych
3.zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych
4.zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych
5.zasada dotycząca efektów zewnętrznymi
6.zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
7.Stopa kosztu kapitału
koszt kapitału własnego
koszt kapitału obcego
zasady szacowania
średni wazony koszt kapitału – WACC
ryzyko projektu a koszt kapitału
marginalny koszt kapitału – MCC
relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich
8.Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS
krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC
9.Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych
metody pośrednie uwzględniania ryzyka
1.analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej
2.analiza scenariuszy
3.analiza drzew decyzyjnych
4.analiza symulacyjna
metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
1.równoważnik pewności
2.stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR
10.Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania
11.Optymalny czas trwania projektu
Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa
12.Elementy teorii portfela
Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów
13.Wartość opcji rzeczowych
Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|||
-

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||EMAIL||
<!--[if gte mso 9]> 12.00 <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]-->

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, michalskig.com/

Program szkolenia:

1.Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej
jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
2.Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy
3.Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
metody i zasady stosowane w rachunkowości
elementy sprawozdania finansowego
podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
4.Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
ogólna analiza bilansu
ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
metoda Wilcoxa
salda strukturalne bilansu
ogólna analiza rachunku zysków i strat
prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
sygnały ostrzegawcze
analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia
5.Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
zasady interpretacji wskaźników
analiza struktury bilansu
analiza rentowności
analiza płynności
cykl konwersji gotówki
strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
analiza efektywności
analiza poziomu zadłużenia
5c klienta
metody punktowe
analiza dyskryminacyjna

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| EMAIL
 

michalskig
 
finansowe szkolenia Grzegorz Michalski

michalskig.pinger.pl/

szkolenia
-

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||  
Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, michalskig.com/

Program szkolenia:

1.Finansowy cel działania przedsiębiorstwa
jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
2.Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy
3.Źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
metody i zasady stosowane w rachunkowości
elementy sprawozdania finansowego
podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
4.Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
ogólna analiza bilansu
ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
metoda Wilcoxa
salda strukturalne bilansu
ogólna analiza rachunku zysków i strat
prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
sygnały ostrzegawcze
analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia
5.Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
zasady interpretacji wskaźników
analiza struktury bilansu
analiza rentowności
analiza płynności
cykl konwersji gotówki
strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
analiza efektywności
analiza poziomu zadłużenia
5c klienta
metody punktowe
analiza dyskryminacyjna
W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
-

Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||
Finanse dla niefinansistów

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, michalskig.com/

Finanse dla niefinansistów

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

1.Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
jak mierzyć realizację tych celów
jakie elementy kształtują wartość firmy
2.Analiza finansowa przedsiębiorstwa
podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
jakich błędów i uproszczeń unikać
3.Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
4.Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
5.Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
jak interpretować kryteria decyzyjne
kiedy nie stosować IRR
jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
6.Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje
jak kształtuje się koszt kapitału obcego
co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
7.Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)
jak zarządzać zapasami
jakie poziomy należności utrzymywać
ile gotówki powinna mieć firma
strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
8.Elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców
jak inni na nas patrzą
9.Elementy planowania finansowego
zarys metody procentu od sprzedaży
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

Finanse dla niefinansistów (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||EMAIL||
<!--[if gte mso 9]> 12.00 <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]-->

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, michalskig.com/

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący.

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

1.Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
2.Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.
Definicja poziomu płynności finansowej.
3.Pomiar poziomu płynności finansowej
Statyczne miary płynności.
Korekty miar płynności.
Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
4.Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)
Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.
Poziom NWC.
Cykl konwersji gotówki.
Określanie strategii zarządzania NWC.
5.Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
Potrzeba utrzymywania zapasów.
Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
6.Zarządzanie należnościami
Ocena należności przedsiębiorstw.
Metody ustalania okresu spływu należności.
Prognozowanie należności.
Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
Faktoring należności.
Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
7.Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego
Metody analizy ryzyka kredytowego.
Metoda punktowa.
Metoda standardu kredytowego.
Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
8.Zarządzanie środkami pieniężnymi
Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
9.Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
Kredyt kupiecki.
Krótkoterminowe papiery dłużne.
10.Wartość płynności finansowej
Wartość płynności finansowej.
Definicja i znaczenie.
Relacja wartości płynności do jej poziomu.
Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.
Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Zarządzanie płynnością finansową (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| EMAIL

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||  
<!--[if gte mso 9]> 12.00 <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]-->

Ocena opłacalności inwestycji rzeczowych

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, michalskig.com/

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Program szkolenia

1.Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem
cel podejmowania inwestycji rzeczowych
2.Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe
3.Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu
4.Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie
wartość przyszła
kapitalizacja przepływów pieniężnych
wartość obecna
dyskontowanie przepływów pieniężnych
wartość obecna renty
5.Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
zdyskontowanego okresu zwrotu
zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV
wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR
zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR
indeksu zyskowności projektu – PI
6.Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
różnice w szacowaniu:
1.NCF – przepływów pieniężnych netto
2.szacowanie OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto
3.szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych netto
zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje rzeczowe
1.zasada dotycząca zysku w sensie księgowym
2.zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych
3.zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych
4.zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych
5.zasada dotycząca efektów zewnętrznymi
6.zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
7.Stopa kosztu kapitału
koszt kapitału własnego
koszt kapitału obcego
zasady szacowania
średni wazony koszt kapitału – WACC
ryzyko projektu a koszt kapitału
marginalny koszt kapitału – MCC
relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich
8.Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS
krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC
9.Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych
metody pośrednie uwzględniania ryzyka
1.analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej
2.analiza scenariuszy
3.analiza drzew decyzyjnych
4.analiza symulacyjna
metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
1.równoważnik pewności
2.stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR
10.Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania
11.Optymalny czas trwania projektu
Metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa
12.Elementy teorii portfela
Rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów
13.Wartość opcji rzeczowych
Rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja
Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|||
-

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC||EMAIL||
<!--[if gte mso 9]> 12.00 <![endif]--><!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]-->

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00

Trener: Grzegorz Michalski, Tel. 503452860, email: michalskig@onet.pl, michalskig.com/

Program szkolenia:

1.Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej
jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej
maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa
2.Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności – i wstępne omówienie – co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy
3.Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
metody i zasady stosowane w rachunkowości
elementy sprawozdania finansowego
podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
4.Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
ogólna analiza bilansu
ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
metoda Wilcoxa
salda strukturalne bilansu
ogólna analiza rachunku zysków i strat
prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
sygnały ostrzegawcze
analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} – metoda pośrednia
5.Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
zasady interpretacji wskaźników
analiza struktury bilansu
analiza rentowności
analiza płynności
cykl konwersji gotówki
strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
analiza efektywności
analiza poziomu zadłużenia
5c klienta
metody punktowe
analiza dyskryminacyjna

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.|

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych (szkolenie): ||PDF||ODT||DOCX||DOC|| EMAIL