Wszystkie »

 

Wpisy użytkownika michalskig z dnia 20 stycznia 2015

Liczba wpisów: 1

michalskig
 
michalskig: FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW: IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH ELEMENTÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PIENIĘŻNĄ WARTOŚĆ DZIAŁAŃ I PLANÓW

Dane dotyczące tego szkolenia otwartego znajdują się na stronie:
www.mayagency.com.pl/2614_Finanse.html

Terminy:
Warszawa, 11 – 12 marca 2015 r.
Katowice, 6 - 7 maja 2015 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób ze wszystkich działów przedsiębiorstw - nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami - które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.
PROGRAM:

Różnica między księgowością a finansami.
jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo
jak mierzyć realizację tych celów
jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów
jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa
Ćwiczenie: rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.
Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości.
elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)
dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja
jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
Ćwiczenie: Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.
Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne.
jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR
jak interpretować kryteria decyzyjne
kiedy nie stosować IRR
Ćwiczenie: na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych
Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo.
zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać
Ćwiczenie: podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.
Aktywa bieżące (aktywa płynne).
przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami
jak zarządzać zapasami
jakie poziomy należności utrzymywać
ile gotówki powinna mieć firma
Dyskusja nad elementami wchodzącymi w skład aktywów bieżących.
Zakończenie szkolenia.

Powyższy program możemy przygotować również w formule szkolenia zamkniętego,  uwzględniając specyfikę Państwa Organizacji oraz szczegółowe potrzeby.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
+48503452860
lub:
+48791206754
lub email:
Grzegorz.Michalski@gmail.com
albo:
Grzegorz.Michalski@onet.pl


PROWADZĄCY:
dr hab. Grzegorz Michalski
Polski ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Encyklopedysta, autor "Leksykonu Zarządzania Finansami" wydanego przez C.H. Beck. Autor koncepcji "Rosetta Stone" w ocenie finansowej kondycji przedsiębiorstwa. Twórca koncepcji Value-Based Current Assets Management (ukierunkowanego na wzrost wartości zarządzania aktywami bieżącymi) z wykorzystaniem modelu FLIEM opublikowanych w monografii wydanej w prestiżowym wydawnictwie Palgrave Macmillan, pt. Value-Based Working Capital Management (2014).
Grzegorz Michalski otrzymał tytuł magistra na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i stopieńdoktora nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz stopień doktora habilitowanego na TUKE - Technical University of Kosice na wydziale Wydziale Ekonomicznym.
W kwietniu 2014 roku uzyskał tytuł docenta w zakresie finansów, bankowości i inwestowania (odpowiednik polskiego stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia w dyscyplinie finanse) na TUKE - Technical University of Kosice na wydziale Wydziale Ekonomicznym na podstawie badań w zakresie "Ukierunkowanego na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa zarządzania kapitałem pracującym" (Value-Based Working Capital Management: Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environment). W grudniu 2002 roku uzyskał stopień doktora na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na podstawie badań w zakresie "Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami".
Specjalista z zakresu Finansów Przedsiębiorstw pracujący w Instytucie Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie wykłada finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie płynnością finansową. Jest rozpoznawalnym autorem wielu naukowych i praktycznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, oraz zarządzania płynnością finansową.Poprzednie informacje i poprzednie zaproszenia:
Zaproszenie na Szkolenie w Warszawie pt.: ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY
www.akademiamddp.pl/(…)zarzadzanie-plynnoscia-finan…

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY

Termin
23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań   Zgłoś się

23-24 luty 2015 w Poznaniu / szkolenie: EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY. ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ.

Kategoria: Finanse/Controlling, Szkolenia księgowe |

Zaproszenie na szkolenie od:

Grzegorz Michalski (t. +48503452860) [Grzegorz.Michalski@gmail.com]

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
• Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.
• Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.
• Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.
Program
1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:
a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową,
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową:
a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi,
b) definicja poziomu płynności finansowej.
3. Pomiar poziomu płynności finansowej:
a) statyczne miary płynności,
b) korekty miar płynności,
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej,
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC):
a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie,
b) poziom NWC,
c) cykl konwersji gotówki,
d) określanie strategii zarządzania NWC.
5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:
a) potrzeba utrzymywania zapasów,
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
6. Zarządzanie należnościami:
a) ocena należności przedsiębiorstw,
b) metody ustalania okresu spływu należności,
c) prognozowanie należności,
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
e) faktoring należności,
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:
a) metody analizy ryzyka kredytowego,
b) metoda punktowa,
c) metoda standardu kredytowego,
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
8. Zarządzanie środkami pieniężnymi:
a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a),
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:
a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych,
b) kredyt kupiecki,
c) krótkoterminowe papiery dłużne.
10. Wartość płynności finansowej:
a) wartość płynności finansowej,
b) definicja i znaczenie,
c) relacja wartości płynności do jej poziomu,
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności,
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami,
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Prowadzący
dr hab. Grzegorz Michalski (tel.: +48503452860  |  tel.: 791206754 |  email:  Grzegorz.Michalski@gmail.com ) – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: „Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie” oraz „Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach”
| michalskig.com/referencje |
lub:
plik PDF z referencjami: stan na 20 sierpnia 2014 (wielkość pliku ok. 100 MB)
Zapraszam do kontaktu w sprawie organizacji szkoleń zamkniętych dedykowanych i przygotowanych specjalnie dla Twojej firmy.
Kontakt z trenerem: dr hab. Grzegorz Michalski (tel.: +48503452860  |  tel.: 791206754 |  email:  Grzegorz.Michalski@gmail.com )

Informacje organizacyjne
Godziny zajęć: 10:00 – 15:45
Miejsce zajęć: centrum w/w miast.
Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022)208 28 33/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl
Terminy
23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań         Zgłoś się


Poprzednie komunikaty:
(szkolenie może być również szkoleniem zamkniętym - trener przyjedzie do Twojej firmy / lub sali szkoleniowej blisko Twojej siedziby, kontakt:
+48503452860 lub: +48791206754  lub na adres email: Grzegorz.Michalski@googlemail.com albo: grzegorz.michalski@ue.wroc.pl  - zapraszam do kontaktu.)

www.akademiamddp.pl/(…)zarzadzanie-plynnoscia-finan…

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ.

EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY


26 01 2015 - 27 01 2015 - Warszawa
Zgłoś się
23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań
Zgłoś się
Kategoria: Finanse/Controlling, Szkolenia księgowe

LINK: www.akademiamddp.pl/(…)zarzadzanie-plynnoscia-finan…

Prowadzący
dr hab. Grzegorz Michalski, tel: 791206754 | tel2: 503452860 | email: Grzegorz.Michalski@gmail.com |
Referencje wykładowcy >>>
michalskig.com/referencje/
lub:

plik PDF z referencjami: stan na 20 sierpnia 2014 (wielkość pliku ok. 100 MB)

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
• Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.
• Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.
• Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.
Program
1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:
a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową,
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową:
a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi,
b) definicja poziomu płynności finansowej.
3. Pomiar poziomu płynności finansowej:
a) statyczne miary płynności,
b) korekty miar płynności,
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej,
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC):
a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie,
b) poziom NWC,
c) cykl konwersji gotówki,
d) określanie strategii zarządzania NWC.
5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:
a) potrzeba utrzymywania zapasów,
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
6. Zarządzanie należnościami:
a) ocena należności przedsiębiorstw,
b) metody ustalania okresu spływu należności,
c) prognozowanie należności,
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
e) faktoring należności,
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:
a) metody analizy ryzyka kredytowego,
b) metoda punktowa,
c) metoda standardu kredytowego,
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
8. Zarządzanie środkami pieniężnymi:
a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a),
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:
a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych,
b) kredyt kupiecki,
c) krótkoterminowe papiery dłużne.
10. Wartość płynności finansowej:
a) wartość płynności finansowej,
b) definicja i znaczenie,
c) relacja wartości płynności do jej poziomu,
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności,
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami,
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os + 23% VAT.
Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Godziny zajęć: 10:00 – 15:45
Miejsce zajęć: centrum w/w miast.
Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022)208 28 33/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl
Terminy
26 01 2015 - 27 01 2015 - Warszawa
Zgłoś się
23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań
Zgłoś się

LINK: www.akademiamddp.pl/(…)zarzadzanie-plynnoscia-finan…

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego, otwartego lub półotwartego  na temat finansowej części studium wykonalności:

Studium wykonalności finansowej projektu.
Jak szacować dane do finansowej części studium wykonalności (feasibility study)?
Trener:
Grzegorz Michalski ( tel.: +48503452860  |   Grzegorz.Michalski@gmail.com )

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z finansową częścią studium wykonalności koncentrującą się na finansowej wykonalności zamierzonych w projekcie działań. Szkolenie ma za zadanie nauczyć praktycznej umiejętności rozpoznawania elementów istotnych od strony finansowej rentowności projektu, niezależnie od tego, czy będzie to projekt komercyjny czy finansowany ze środków publicznych. Studium wykonalności finansowej jest pogłębionym studium przeprowadzanym w fazie formułowania projektu, sprawdzającym, czy rozważany do realizacji projekt ma prawidłowe finansowe podstawy do realizacji oraz, czy odpowiada potrzebom interesariuszy, którzy będą głównymi beneficjentami realizacji projektu. Studium finansowej wykonalności stanowić plan finansowych zasobów i finansowych przepływów w trakcie rozpoczynania, realizacji i likwidacji projektu. Powinny w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie finansowe konsekwencje operacyjnych działań planowanych w trakcie wdrażania projektu. Kluczowe są tu finansowe konsekwencje uwarunkowań technicznych, handlowych, społeczno-kulturowych, instytucjonalnych, oraz związanych ze środowiskiem naturalnym. Finansowe studium wykonalności umożliwia określenie finansowej rentowności projektu lub określenie luki finansowej, w przypadku braku rentowności (Luki w finansowaniu jest tą częścią zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych koniecznej inwestycji, jaka nie jest pokryta zdyskontowanymi wpływami netto z projektu, generowanymi w okresie poddanym analizie).
W trakcie szkolenia omawiane są trzy składniki finansowego studium wykonalności:
- Analiza finansowa projektu, skupiająca się nad ekonomiczną wykonalnością projektu. Analiza ta posługuje się wielkościami ekonomicznymi odzwierciedlającymi wartości, jakie interesariusze otrzymają dzięki realizacji projektu. Analiza finansowa i ekonomiczna wycenia czynniki zgodnie z ich wartością użytkową lub kosztem alternatywnym dla interesariuszy.
- Analiza kosztów i korzyści koncentrująca się na decyzyjnym ujęciu spodziewanych benefitów z projektu oraz analizowaniu jakie koszty będą ich tworzeniu towarzyszyć.
- Analiza wrażliwości i ryzyka, skoncentrowana na analizie poprawności założeń projektu, analizie ryzyka prognozy projektu realizowanego w warunkach niepewności i wrażliwości na towarzyszące ryzyko.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
- Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu identyfikowania kosztów i korzyści w projekcie, które mają wpływ na finansowe powodzenie projektu lub na wyznaczenie luki finansowej koniecznej do pokrycia przez sponsora.
- Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie realizacji zadań projektu na ekonomiczne i finansowe charakterystyki projektu.
- Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu finansowych zasad rządzących ekonomicznym postrzeganiem procesów w trakcie realizacji projektu.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej jednostek służb publicznych, o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw i przedstawicieli właścicieli przedsiębiorstw, pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, decydentów w instytucjach nonprofit (nie nastawionych na zysk), członków zespołów zarządzających przedsiębiorstwami ekonomii społecznej oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu luki finansowej, kapitału koniecznego do zamrożenia w projekcie, kosztach alternatywnych, ekonomicznej i finansowej opłacalności i ryzyka projektów oraz zarządzania finansami firmy.TREŚCI PROGRAMOWE W TRAKCIE SZKOLENIA:

[1] Podstawowe założenia przygotowania finansowej części studium wykonalności
1.1. Decyzje inwestycyjne w odniesieniu do celu interesariuszy / beneficjentów:
1.2. cel rozpoczynania realizacji projektów,
1.3. rodzaje projektów: rozwojowe, modernizacyjne (innowacyjne), dywestycyjne, badawcze i odtworzeniowe,
1.4. analiza Biznes Planów / Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów pod kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa,

[2] Elementy matematyki finansowej
2.1. zmiana wartości pieniądza w czasie, wartość przyszła, kapitalizacja przepływów pieniężnych, wartość obecna, dyskontowanie przepływów pieniężnych, wartość obecna renty,

[3] Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami projektowymi i próba określenia ich wpływu na wielkość parametrów finansowych
3.1. gotówkowe przychody ze sprzedaży (CR), lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk
3.2. EBIT, NOPAT, lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk
3.3. wolne przepływy pieniężne (FCF), lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk
3.4. poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa, lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk

[4] Metody oceny finansowej projektów.
4.1. ocena projektów na podstawie celów przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedsięwzięć nastawionych na zysk lub inicjatyw nie nastawionych na zysk
4.2. okres zwrotu,
4.3. zdyskontowany okres zwrotu,
4.4. zaktualizowana wartość netto projektu – NPV,
4.5. wewnętrzna stopa zwrotu projektu – IRR,
4.6. porównanie dyskontowych modeli finansowej oceny projektów w ocenie projektów,

[5] Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek finansowej oceny projektu.
5.1. szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty.
5.2. kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk
5.3. różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF – wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk
5.4. zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekty lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk
5.5. zasada dotycząca zysku w sensie księgowym,
5.6. zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych,
5.7. zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych (różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich – analizy przypadków),
5.8. zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych,
5.9. zasada dotycząca efektów zewnętrznych,
5.10. zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie operacyjnego kapitału obrotowego/pracującego,

[6] Szacowanie wolnych przepływów lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk w trzech naturalnych fazach projektu:
6.1. uruchamiania,
6.2. eksploatacji i
6.3. likwidacji.

[7] Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk w zależności od konieczności wyboru problemu projektowego.
7.1. Wytworzyć samodzielnie czy kupić gotowe?
7.2. Zwiększyć zatrudnienie mniej wykwalifikowanej kadry czy skoncentrować się na innowacyjnym nowoczesnym realizowaniu zadań, licząc się z koniecznością zatrudnienia mniej licznej kadry ale o wyższych kwalifikacjach?
7.3. Wybór spośród kilku rozwiązań realizujących założenia projektu o podobnym stopniu realizacji celów ale różnych charakterystykach,
7.4. Wynająć czy kupić na własność?

[8] Szacowanie stóp kosztu kapitału lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk.
8.1. koszt kapitału własnego,
8.2. koszt kapitału obcego,
8.3. zasady szacowania składników kosztów kapitału,
8.4. średni ważony koszt kapitału – CC lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk

[9] Ryzyko projektu a koszt kapitału.
9.1. marginalny koszt kapitału – MCC lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk,
9.2. relacja struktury kapitału i kosztu kapitału,
9.3. struktura kapitału i praktyczne wnioski z niej płynące dla szacowania parametrów studium wykonalności finansowej.

[10] Określanie odpowiedniej wielkości projektu. Optymalny budżet projektu lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk.
10.1. krzywa możliwości projektowych – IOS lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk,
10.2. krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk.
10.3. konsekwencje dla skali – wielkości – zadań w projekcie.

[11] Uwzględnianie analizy ryzyka prognozy w studium wykonalności finansowej projektu. Jak radzić sobie z ryzykiem i niepewnością przy konstruowaniu finansowej części studium wykonalności projektów?
11.1. analiza ryzyka projektów/pomysłów,
11.2. metody pośrednie uwzględniania ryzyka projektu i ich przeliczanie
11.3. analiza punktu progowego lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk
11.4. analiza wrażliwości projektu lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk
11.5. analiza scenariuszy lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk
11.6. analiza drzew decyzyjnych,
11.7. metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
11.8. współczynnik zmienności,
11.9. równoważnik pewności i stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk

[12] Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na finansową wykonalność projektu.

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:
• oceny wpływu czasu na wartości pieniądza,
• oceny finansowej racjonalności i ryzyka projektów opartych na innowacyjnych pomysłach a ocena finansowej wykonalności inwestycji,
• oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości,
• stosowania metod oceny finansowej wykonalności projektów lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk,
• porównania projektów z użyciem dyskontowych modeli oceny projektów w ocenie finansowej wykonalności projektów,
• stosowania koncepcji wewnętrznej stopy zwrotu,
• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek finansowej wykonalności projektu,
• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w modelu NPV,
• kalkulacji wartości rezydualnej w projektach,
• analizowania ryzyka projektów,
• oceny wpływu kosztu kapitału na finansową wykonalność projektu,
• szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
• brania pod uwagę w decyzjach zasady separowalności (oddzielności) decyzji finansowych od operacyjnych,
• doboru najodpowiedniejszego kryterium decyzyjnego do oceny konkretnego projektu,
• szacowania kosztu kapitału w zależności od ryzyka branży, ryzyka finansowego i ryzyka indywidualnego lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk.
Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego, otwartego lub półotwartego  na poniżej przedstawione tematy:
eunicacon.wordpress.com/biznesplan-studium-wykon…
eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-proje…
eunicacon.wordpress.com/(…)ocena-i-analiza-oplacaln…
eunicacon.wordpress.com/(…)budzetowanie-kapitalowe-…
eunicacon.wordpress.com/(…)analiza-projektow-szkole…
eunicacon.wordpress.com/zarzadzanie-plynnoscia-f…
eunicacon.wordpress.com/(…)jak-pogodzic-plynnosc-z-…
eunicacon.wordpress.com/zarzadzanie-wartoscia-pr…
eunicacon.wordpress.com/analiza-finansowa-szkolenie/
eunicacon.wordpress.com/finanse-dla-niefinansist…
eunicacon.wordpress.com/finanse-dla-niefinansist…
eunicacon.wordpress.com/finanse-przedsiebiorstw-…
eunicacon.wordpress.com/(…)finansowanie-kredytowe-p…
eunicacon.wordpress.com/controlling-finansowy/
eunicacon.wordpress.com/(…)controlling-finansowy-pr…
eunicacon.wordpress.com/szkolenia/


COURSES OFFERED IN ACADEMIC YEAR 2015/16
prepared by Grzegorz Michalski

Introduction
Courses can be planned in Fall (Autumn) semester (October-January) or in Spring semester (February-June) or in Full year (one course continued in both semesters). Notice: usually in Polish universities semesters are called in another way: Fall=Winter and Spring=Summer.


Title:
Determining Liquid Assets Levels in Entrepreneurial Environments.

Lecture hours:
30
Study period:
Fall and Spring
Level:
intermediate
Location:
Wrocław +  e-learning
Examination:
Written test
Language:
English
Prerequisites:
Finance, Financial management, Accounting or similar courses
Course content:
During the course w